петък, март 13, 2009

Закон за транслитерацията

Нели Огнянова е писала за новия закон за транслитерацията. Глобите са соленички, плюс че някои разпоредби имат власт над рекламата, търговските марки и учебните помагала. Не си мислете, че в Интернета сте свободни от неприятности (защото тиражирате!) Приятно четене (болднал съм нещата, които ми правят впечатление, текстът е по pdf-a от сайта на Държавен вестник). Сега да видим, културните реалии, например по менютата на ресторантите, дали ще станат повод за почерпка на езиковата полиция.


ЗАКОН за транслитерацията
Глава първа
ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

Чл. 1. (1) Този закон урежда правилата за транслитерация.
(2) Транслитерацията е предаване на буквите от българската кирилска азбука чрез латински букви или съчетания от латински букви. Транслитерацията се извършва чрез система от правила.
(3) Правилата за транслитерация осигуряват еднозначно предаване на български географски имена, имена на исторически личности, културни реалии, както и термини с български произход в съответната научна област със средствата на специално конструирана версия на латинската азбука.
(4) Правилата за транслитерация са в съответствие с графичната система на съвременния български книжовен език и с българските традиции.
Чл. 2. (1) Този закон се прилага относно дейността на органите на изпълнителната власт и на тяхната администрация.
(2) Този закон се прилага и за администрацията на другите органи на държавна власт, предвидени в Конституцията.
(3) Правилата за транслитерация, определени в този закон, се прилагат и от всички юридически и физически лица, които извършват и ползват транслитерация на географски имена, имена на исторически личности и културни реалии, както и термини с български произход в съответната научна област.
(4) Лице, което притежава правоспособност да извършва дейности по картография, е длъжно да извършва възложените му работи в съответствие с изискванията на този закон.
(5) Лице, което съставя, издава или публикува речници, енциклопедии, учебници и учебни помагала, учебни, рекламни и други справочни материали, е длъжно да прилага правилата за транслитерация, установени с този закон.
Чл. 3. (1) Правилата за транслитерация са задължителни, когато като добавка в наименованието на юридическото лице са включени географско име, име на историческа личност или културна реалия.
(2) Правилата за транслитерация са задължителни, когато марката като знак, който отличава стоките или услугите на едно лице от тези на други лица, включва имената на исторически личности.
(3) Правилата за транслитерация са задължителни и за географските означения по чл. 51 от Закона за марките и географските означения.

Глава втора
ОСНОВНИ ПРАВИЛА ЗА ТРАНСЛИТЕРАЦИЯ

Чл. 4. Системата за транслитерацията на българските букви с латински букви е, както следва:


Чл. 5. (1) Транслитерацията на българските буквени съчетания с латински буквени съчетания е, както следва:
1. буквеното съчетание „дж" се изписва и предава на латиница като „dzh";
2. буквеното съчетание „дз" ее изписва и предава на латиница като „dz";
3. буквеното съчетание „ьо" се изписва и предава на латиница като „yо";
4. буквеното съчетание „йо" се изписва и предава на латиница като „уо".
(2) Буквеното съчетание „ия", когато е в края на думата, се изписва и предава чрез "ia".
Чл. 6. Името на българската държава се изписва и предава на латиница в съответствие с установената традиция:

България Bulgaria

Чл. 7. (1) Географските термини: планина, равнина, низина, плато, град, село, река, езеро, залив и други, които са част от географско име, се транслитерират по следния начин:

Стара планина Stara Planina
Атанасовско езеро Atanasovsko Ezero.

(2) Географските термини, които не са част от географското име, се превеждат според правилата на езика, избран за превод, по следния начин:

Нос Емине Саре Emine.

(3) Прилагателните „северен", „южен", „източен", „западен", „централен" и други подобни, когато влизат в състава на географското име, се транслитерират по следния начин:

Централен Балкан Tsentralen Balkan
София-юг Sofia-yug
Перник-север Pernik-sever.

Чл. 8. Транслитерацията на съставни имена се съобразява с правилата на българския правопис по следния начин:

Златни пясъци Zlatni Pyasatsi
Горна Оряховица Gorna Oryahovitsa

Чл. 9. (1) Имената на исторически личности и географските имена от съвременни чужди книжовни езици, които използват версия на латинската азбука, се изписват в оригиналния им вид.
(2) Имената на исторически личности и географските имена от съвременни чужди книжовни езици, които не използват версия на латинската азбука, се изписват съгласно системата за транслитерация на съответния език.

Глава трета
КОНТРОЛ

Чл. 10. Министърът на държавната администрация и административната реформа или овластени от него длъжностни лица упражняват контрол по спазването на разпоредбите на този закон.

Чл. 11.(1) Длъжностните лица по чл. 10 имат право да изискват от проверяваните лица всички необходими данни, документи, сведения, справки и обяснения, свързани с контролираната дейност, с изключение на документите и данните, свързани с отбраната и сигурността на държавата.

(2) При извършване на контролната дейност длъжностните лица по чл. 10 са длъжни да:
1. представят заповед за извършване на проверката;
2. отразяват точно резултатите от контролната дейност.
(3) Предписанията на длъжностните лица по чл. 10, издадени в рамките на тяхната компетентност, са задължителни за проверяваните лица и се изпълняват в срок до 30 дни от връчването им.

Глава четвърта
АДМИНИСТРАТИВНОНАКАЗАТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

Чл. 12. (1) Длъжностно лице, което не изпълни задълженията си по този закон и предписанията на длъжностните лица по чл. 10, ако не подлежи на по-тежко наказание, се наказва с глоба от 100 до 400 лв.
(2) На юридическо лице, което не изпълни задълженията си по този закон и предписанията на длъжностните лица по чл. 10, ако не подлежи на по-тежко наказание, се налага имуществена санкция от 500 до 1200 лв.
(3) физическо лице, което не изпълни задълженията си по този закон и предписанията на длъжностните лица по чл. 10, ако не подлежи на по-тежко наказание, се наказва с глоба от 100 до 300 лв.
Чл. 13. Който съставя или издава речници, енциклопедии, учебници и учебни помагала в нарушение на чл. 2, ал. 5, се наказва с глоба от 400 до 800 лв., съответно с имуществена санкция от 2000 до 5000 лв.
Чл. 14. (1) физическо лице, което съставя, издава, тиражира, разпространява или предоставя на трети лица учебни, рекламни, справочни и други материали, данни и информация в писмена или електронна форма в нарушение на изискванията на този закон, се наказва с глоба от 100 до 400 лв.
(2) На юридическо лице, извършило нарушение по ал. 1, се налага имуществена санкция в размер от 200 до 800 лв.
Чл. 15. При повторно извършване на нарушение по този закон глобата или имуществената санкция се налага в двоен размер.
Чл. 16. (1) Нарушенията по този закон се установяват с актове, съставени от длъжностните лица по чл. 10.
(2) Актовете се съставят, ако в срока по чл. 11, ал. 3 не бъдат изпълнени предписанията на длъжностните лица по чл. 10.
(3) Наказателните постановления се издават от министъра на държавната администрация и административната реформа или от овластено от него длъжностно лице.
Чл. 17. (1) Установяването на нарушенията по този закон, издаването, обжалването и изпълнението на наказателните постановления се извършват по реда на Закона за административните нарушения и наказания.
(2) Наказателните постановления, с които е наложена глоба до 100 лв., не подлежат на обжалване.

Допълнителна разпоредба
§ 1. По смисъла на този закон:
1. „Географско име" е име на географски обект.
2. „Географски обект" са: реки, притоци, морета, океани, планини, части от планини, била, върхове, долини, котловини, плата, могили и язовири, мини, градове, села и вилни селища, курорти, курортни селища, курортни комплекси, различни обекти в населените места, включително паркове, градини, сгради, паметници на културата, квартали, жилищни комплекси и други.
3. „Културни реалии" са обекти от традиционната материална култура, свързани с различни сфери на личния и обществения живот като: дом и семейство, храни, напитки и облекло, включително традиционни носии, обществени места и средища за социален живот и други.
Заключителни разпоредби
§ 2. В Закона за геодезията и картографията (обн., ДВ, бр. 29 от 2006 г.; изм., бр. 57 и 109 от 2007 г. и бр. 36 от 2008 г.) в чл. 19 се създава ал. 5:
„(5) Актовете на министъра на регионалното развитие и благоустройството по ал. 1, т. 4 са задължителни при изпълнението на дейностите в областта на геодезията и картографията, осъществявани от органите на изпълнителната власт, органите на местното самоуправление и от юридическите и физическите лица."
§ 3. Регистрираните до влизането в сила на закона търговски марки, географски означения и наименования на юридическите лица, транслитерирани в отклонение от нормите на този закон, могат да бъдат приведени в съответствие с неговите изисквания.
Законът е приет от 40-то Народно събрание на 27 февруари 2009 г. и е подпечатан с официалния печат на Народното събрание.

Председател на Народното събрание: Георги Пирински

24 коментара:

Анонимен каза...

В моите документи за самоличност, както и в тези на всички мои близки, издадени през 2000 година името на топонима Горна Оряховица е изписано на латиница като Gorna Oryahovica, т.е. българската буква "Ц" е заменена с латинското "C" (преди 2000 година името на града беше пък изписвано на латиница като Gorna Oriahovitza). Става така, че моят редовен документ за самоличност противоречи на новия Закон за транслитерация и МВР - Велико Търново трябва да плати глоба? -- Балкансон

komitata каза...

Опааа, ето, напипахме една хранилка. Личните документи, които не отговарят на закона ;-) Благодаря за жокера.

Стойчо каза...

Има ли разпоредба как да изписваме чуждите географски имена на български в сайта http://patepis.com?
Защото имам навика да използвам (а и другите ни автори) думите Париж, Вашингтон, Виена, Белград и т.н...

Стойчо каза...

Солун, Скопие, Албания...

Nellyo каза...

Кирилицата изглежда оставена на мира. Изглежда може Вашингтон и Париж.

Но Sofiya ли?

Анонимен каза...

Sofia si e Sofia... izrichno e kazano che "ия" se ipisva "ia":))
Eto edin primer BURYA, BURGIA...

Анонимен каза...

Проблемът може да се реши много просто. Да оставим кирилицата на македонците и да въведем латиницата.

Анонимен каза...

Все пак трябваше да се въведе ред в този бардак. Поне няма да се изписва ш с 6 или ч с 4. Какво предлагате не се разбра или сте съгласни с този преди мене

куку каза...

Анонимен номер 1: МВР не го мисли, но ти подлежиш на бакшиш от 100 до 300 лв всеки път, когато си покажеш личния документ някъде. Фразата "Документите за проверка моля!" ще придобие доста интересен смисъл :)

Belomore каза...

Не се хабете да коментирате вече издадените документи - законът не важи с обратна сила, т.е. назад във времето, така че пасошите ви са си ОК.
Новите документи обаче ще трябва да бъдат съобразявани със закона оттук нататък.

На пръв поглед бих казал, че предложената система е доста прилична.
Остава да бъде прилагана прилично :)

komitata каза...

Беломоре, аз усещам проблеми в закона най-вече около "културните реалии". Нали се сещаш какъв кеф като тръгне езиковата полиция по кръчмите да гледа как е изписана "дядовата усуканица" на латиница или "чорбаджийска туршия". Всяко меню става уличаващо доказателство.

komitata каза...

Беломоре, за пасошите. Нали скоро пак ще ни карат да ги подменяме. Като нищо в новия закон могат да включат кауза за задължителна подмяна на тези, които не са по стандарта за транслитерация.

Анонимен каза...

А разни, хмм, чуждестранни лица, които са извършвали противозаконна транслитерация според тази в личните ми документи (кредитни карти, визи и т.н.) какво ще ги правим? Или с новите документи ще върви и справка от Районния съд (нотариално заверена): този Aleksandar е същия Alexander, на който сте издали виза (кредитна карта)..

Анонимен каза...

Какво става, ако имам транслитерирана на латиница бг дума (по закона) и искам да я върна обратно на кирилица с проста програмна функция за замяна на буквите?

Май няма да има достатъчно съответствие и ще получа най-различни резултати.

Или дори и без компютър, как ще определя дали Kanev е Кънев или Канев?

Този закон просто блокира решаването на обратната задача - от резултата да се получи по еднозначен начин изходната дума.

Явно е правен само за събиране на глоби и тормоз на гражданите, е, и малко надуване, че е отметната работа.

БАЛТАЗАР ИВАНОВИЧ каза...

Поредният идиотски закон, който е избълван от НС. На мен ми е чудно, ако си напиша името на латиница грешно е едно, но ако съм го написал неграмотно на кирилица, какво ли следва.
Понеже съм balthazar ivanovich, живо ме вълнува въпроса. На кирилица е Балтазар, а по логиката на показания текст, на латиница би следвало да съм Baltazar вместо Balthazar.

Belomore каза...

Първо, големи сте манаджии (manadzhii).
Залагам два и пеесе, че ако бяха отхвърлили законопроекта, някой щеше да възроптае и против това. А от подобна уеднаквяване в транслитерацията имаше отдавна нужда.

Второ, четете, преди да коментирате.
Не е вредно. Прочетете например още веднъж приложното поле на закона.

Приятно дуднене!

БАЛТАЗАР ИВАНОВИЧ каза...

101 procenta, che shteshe da ima nedovolni, ako byaxa otvyrlili :D :D :D

Просто не се въздържах да пиша на 6льохавица. Извинявам се. Сега серизно.

Прочетох текста относително внимателно и ми се струва, че е нелеп, защото във всеки език, даден звук се изобразява графично по различен начин и ми е чудно, че някой гъз, си е позволил да налага собственото си мнение. Предполагам, че на недосчето са бабували цял пайтон 'ора - езиковеди и лингвисти. Разни дфн, кфн, доценти и други лизачи, но не съм им светил.
Самият закон е едно, но тенденцията да се налагат някакви ограничения и рамки във всяко едно отношение, ми е крайно противна.

komitata каза...

Признавам, не съм юрист, чета няколко пъти закона за областта на приложение и не виждам къде бъркам. Т.е. ако родното ми място е изписано не според закона, или улица "Nikola Vaptzarov" на която е адресната ми регистрация, нищо не пречи в новия закон за документите да ме задължат да го променя, защото не отговаря на официалната транслитерация?

След това - най-интересната част от закона - "културните реалии", които са обекти от традиционната материална култура, свързани с различни сфери на личния и обществения живот като: дом и семейство, храни, напитки и облекло, включително традиционни носии, обществени места и средища за социален живот и други." Какво значи "и други?" Аз съм съгласен за това, че трябва да има унификация на изписването на латиница, дори съм писал по темата през 1999г., но все пак - и други? менюта по ресторанти, сувенири, дрехи, напитки.. просто няма край. Не виждам езиковата полиция да има повод за срам.

Анонимен каза...

Вариации на тема нестандартизирана транслитерация:

Koprivshtitsa - 70,300 резултата в Гугъл
Koprivshtitza - 14,000
Koprivshtiza - 6,990
Koprivshtica - 18,900
Koprivstitsa - 1,900
Koprivstitza - 33,200
Koprivstiza - 8,020
Koprivstica - 3,720

А сега направете същата операция и с имена на селища като Джулюница, Зойчене, Крънджилица, Любовище, Ръждак, Бръшлян, Брястовец, Гюльовца, Желязово, Люляково, Череша, Черница, Ябълчево и тъй нататък...

АнонименЪ

доц. д-р Любима Йорданова каза...

Много ме развеселиха коментарите за езиковата полиция.

Сетих се и за още нещо смешно. Според правилата на транслитериране на български думи, изписани с латиница, "Свежо" трябва да се изписва Svezho.net. Да, ама не. Защото Svejo.net е марка. :)

И още нещо. Как да се произнесе на кирилица името Kanev - като КЪнев или като КАнев? И двете имена съществуват в българския език. Въобще недомислието е твърде голямо, за да го преглътнем. Основно граматическо правило е всеки граматичен маркер да се подава само веднъж. А тук една латинска буква съответства на две кирилски. Що за чудо е това?

Стойчо каза...

„Любовище“ е велико име! :-)

Анонимен каза...

Повече информация за системата за транслитерация в закона -- нарича се Обтекаема система -- има в статията

http://bg.wikipedia.org/wiki/Обтекаема_система_за_транслитерация_на_българската_кирилица

както и в препратките дадени там.

Анонимен каза...

Абсолютно съгласен със забележките на доц. д-р Любима Йорданова.
Освен това в текста на закона съществува необяснима за мен редундантност - в ал.2 от чл.5 е ясно дефинирано едно правило, а цял член (6) фактически представлява пример, а не изключение - което би могло да бъде оправдано - на това правило.

Анонимен каза...

Поправям становището си - просто последователността на разпоредбите подвежда: в чл.6 се визира "ъ" а не "ия" в "България".

Споделените неща на Комитата

Виж какво споделям , заслужава си повече от това, което пиша. (старите споделени неща)